Syv hermetiske principper

8. december 2023

I denne artikel udfordrer jeg dig til at dykke ned i syv ældgamle principper, som kan ændre dit syn på dig selv og dit liv!


Jeg tror, at meget af det kaos, vi oplever i verden i dag, kan tilskrives vores kollektive hukommelsestab af de principper, der i de gamle traditioner bandt alt og alle sammen. Vi har glemt, at der er meget mere der forbinder os end adskiller os.

Indrømmet – det kan synes som kompliceret og næsten for dybt et emne, men jeg har opdaget, at jo mere jeg forstår, hvor jeg kommer fra, jo bedre kan jeg gennemskue mine egne og andre menneskers mønstre og komplikationer. Og det er noget der hjælper mig i mit arbejde som coach og mindfulnessinstruktør.

Jeg må indrømme, at jeg har haft mine betænkeligheder med at dele indholdet af denne artikel. Den handler om syv oldgamle principper fra den hermetiske filosofi, og min tøven skyldes de advarsler, der ofte følger med at formidle denne type viden.

Udtrykket “hermetisk lukket” refererer oprindeligt til noget, der er fuldstændig og lufttæt forseglet, som man ville se i alkymistiske processer. Inden for hermetisk filosofi symboliserer det også ideen om at holde visdom og hemmeligheder væk fra dem, der ikke er indviede eller forberedte. Mange ordsprog, som vi i dag anvender uden nærmere eftertanke om deres oprindelse, stammer fra gamle tider. I forbindelse med at dele de syv hermetiske principper med omverdenen, findes denne advarsel:

“The lips of wisdom are closed except to the ears of understanding”. Dette betyder, at dyb, universel visdom kun er tilgængelig for dem, der er parate til at forstå den. De gamle mestre, der bevarede nøglen til den hermetiske lære, var forsigtige med, hvem de delte deres viden med. Ordsproget “Man skal ikke kaste perler for svin” fra Matthæusevangeliet afspejler en lignende tanke: Det advarer om ikke at spilde visdom på personer, der hverken værdsætter eller forstår dens værdi.

Således advaret, handler denne artikel netop om ældgammel viden, som måske ikke fuldt ud forstås i en moderne kontekst. Gennem årene har jeg med stor interesse studeret gamle esoteriske filosofier, der har dannet grundlaget for mange religioner og traditioner. Dette omfattende arbejde har fået mig til at indse, at vi i vores nutidige samfund ofte har glemt vores rødder. Trods advarslerne fra de gamle mestre har jeg besluttet at dele deres ældgamle viden med dig i dag.

Jeg håber inderligt, at jeg ikke “kaster perler for svin”.

De syv principper, som jeg nu vil tale om, har ændret min måde at opfatte mig selv og min omverden på, og jeg vil prøve at binde disse principper sammen med praktisering af mindfulness i hverdagen.

Hvorfor? Fordi jeg har et ønske om at motivere mennesker til at vågne op og tage kontrollen tilbage i deres liv og blive mesteren i det.

MINDFULNESS

Som mindfulness-instruktør bruger jeg dagligt min mindfulness-praksis til at navigere gennem en personlig udfordring med gradvist synstab. Mindfulness hjælper mig med at forblive til stede nu og opdage livets skønhed i hvert øjeblik, på trods af den langsomt fremadskridende forandring i min tilstand.

Mindfulness er nøglen til at låse op for måden at bruge de syv principper i dit daglige liv. I mindfulnesstræningen træner du at være fuldt til stede og engageret i det nuværende øjeblik uden at dømme det eller gøre det til din modstander, og det giver dig mulighed for at vågne op, og påvirke den måde, hvorpå du opfatter din såkaldte virkelighed i din hjerne.

Mindfulness stammer oprindeligt fra den buddhistiske lære, og de syv principper, jeg nu vil dele, kommer fra gammel hermetisk visdom. Hermetisk filosofi refererer til en ældgammel tradition, som har sine rødder i skrifterne tilknyttet Hermes Trismegistus, en sammensmeltning af de græske og egyptiske guddomme Hermes og Thoth, og er kendt for sin søgen efter skjult, esoterisk viden. Denne viden ses som nøglen til at forstå universets og menneskets essens.

Hermetismen understreger også vigtigheden af selvrealisering og åndelig vækst gennem indre arbejde, meditation og selvrefleksion og stræber efter at skabe en syntese af diverse religiøse og filosofiske systemer. Med sin dybe indflydelse på forskellige okkulte og mystiske traditioner, repræsenterer hermetismen en kompleks kombination af spirituelle, filosofiske og kosmologiske ideer, som fortsat inspirerer dem, der søger spirituel indsigt i nutidens verden.

Jeg er en af disse mennesker!

Men hvad har noget så gammelt med nutiden at gøre? Ja det er netop det, jeg gerne vil belyse i denne artikel så læs endelig videre.

I 1908 blev der publiceret en bog “The Kybalion”, som fokuserer på at formidle syv principper og deres anvendelse i individets spirituelle rejse, samt hvordan de kan bruges til at forstå og navigere i livets forskellige aspekter. Den betragtes som en væsentlig kilde til forståelse af hermetisk tænkning og har været en guide for mange, der søger dybere esoterisk viden. Således også mig.

DE SYV HERMETISKE PRINCIPPER

MENTALISME
SAMMENHÆNG
VIBRATION
POLARITET
RYTME
ÅRSAG
KØN
1. MENTALISME-PRINCIPPET

”Alt, hvad du oplever i dit liv, er fortolkninger i sindet. Dine tanker og overbevisninger former din virkelighed.”

Det du oplever og sanser fra din omverden er blot signaler, som bliver bearbejdes i din hjerne. Det er i virkeligheden dit sind, der fortolker disse data og giver dem mening. Det betyder, at to personer kan opleve den samme begivenhed helt forskelligt baseret på deres individuelle fortolkninger og tidligere erfaringer i livet.

Din oplevelse af virkeligheden er i høj grad konstrueret af dine tanker, vaner og overbevisninger. Så hvis du for eksempel er overbevist om, at verden er et farligt sted, så vil din oplevelse og erfaringer sandsynligvis afspejle denne overbevisning. Alt det du oplever, bliver så en selvopfyldende profeti, hvor dine overbevisninger definerer dine handlinger.

Måske er dette princip; at tanker skaber vores virkelighed, meget mere konkret end du måske tror. Inden for kvantefysikken er det længe konstateret, at observatørens (eller opleverens) bevidsthed kan påvirke udfaldet af en begivenhed på et subatomært niveau. Det har ført til spekulationer om, at vores tanker på en eller anden måde kan forme vores fysiske virkelighed. Altså – at tanker vitterligt påvirker hvordan universets grundelementer opfører sig.

PRAKTISK ANVENDELSE AF MENTALISME-PRINCIPPET

Mindfulness lærer dig at observere dine tanker og overbevisninger, uden du behøver at identificere dig med dem. Ved at praktisere mindfulness kan du observere, hvordan dine tanker former din virkelighed og aktivt vælge mere positive og styrkende fortolkninger.

Du kan praktisere bevidst tænkning og være opmærksom på negative tanker og erstatte dem med positive tanker. Det er hvad jeg i min bog Dømt blind – hva’ så? kalder DYT-BYT-TANKE-legen.

Hvis det er sandt, at vores tanker har en direkte indflydelse på vores fysiske omverden, åbner det op for en revolutionerende forståelse af livet. Det bekræfter det, som filosoffer og vismænd har postuleret igennem årtusinder: ‘Du bliver, hvad du tænker og fokuserer på.’

2. SAMMENHÆNGS-PRINCIPPET

“Som ovenfor, således nedenfor. Som indeni, således udenfor.”

Princip nummer to antyder, at der er en dyb forbindelse mellem stort og småt – at der findes gentagne mønstre og fraktaler på alle niveauer. Fra atomer, der ligner miniatur solsystemer, til gentagelsen af samme mønstre i dit eget liv, solsystemet, galaksen og endda mellem galakserne.

På samme måde som mønstre og love gør sig gældende i det store univers, så gælder de også for de mindre enheder, som mennesker, celler eller endda atomer.

For eksempel kan formen af en lille gren på et træ ligne formen på hele træet, eller måden, hvorpå kystlinjer udformer sig på forskellige skalaer, kan på besynderlig vis skabe mønstre, der ligner hinanden. Dette princip antyder, at ved at forstå mønstre på ét niveau (enten det mikroskopiske eller makroskopiske), kan du opnå indsigt i mønstrene på et andet niveau

Du kan bruge dette princip til at forstå din plads i universet. For at forstå det ydre – universet, samfundet, relationer – skal du først prøve at forstå det indre univers – dit eget sind, følelser, og bevidsthed.

Dette princip lærer os, at menneskelige handlinger, tanker og følelser afspejler sig i den ydre verden, og derfor opfordres du til at ændre dig selv indeni, hvis du gerne vil ændre noget i din ydre verden.

Selvom denne tanke oprindeligt stammer fra ældre filosofiske og mystiske systemer, så ser vi den igen i den moderne videnskab, specielt inden for kvantefysik, hvor lignende mønstre og sammenhænge observeres på forskellige niveauer. For eksempel har fænomenet ’Entanglement’ forbløffet forskerne i årtier. Et fænomen hvor partikler kan blive ‘sammenfiltrede’ på en sådan måde, at tilstanden af en partikel umiddelbart påvirker tilstanden af en anden, uanset afstanden imellem dem. Det har ledt til overvejelser om sammenhæng og forbindelse på tværs af rum og tid.

PRAKTISK ANVENDELSE AF SAMMENHÆNGS-PRINCIPPET

Dette princip opfordrer dig til at blive dybt bevidst om dine indre oplevelser og det viser dig, at din indre tilstand ofte afspejles i din ydre verden. Gennem opmærksom refleksion kan du opdage, hvordan dine personlige oplevelser er forbundet med større mønstre, som påvirker dine handlinger og interaktioner. Ved – med mindfulnessprincipper – at ændre din indre tilstand (dine tanker og følelser), kan du skabe positive ændringer i dit ydre liv.

3. VIBRATIONS-PRINCIPPET

”Alt i universet vibrerer og bevæger sig. Intet er i ro. Intet er fast eller stille. Alt er enten på vej til eller fra noget.”

På det mest grundlæggende plan, understøtter moderne fysik og kvantemekanik ideen om, at alt i universet er i konstant bevægelse. Atomer og subatomære partikler er i en tilstand af vedvarende vibration og bevægelse, selv i tilsyneladende faste og stationære objekter. Selv i et træ og en sten er der bevægelse.

Videnskaben har kendt til, at alt i universet består af energi i forskellige former og vibrationer i 120 år. Interessant nok blev den bog, hvor jeg fandt disse syv principper, udgivet i 1908. Det tyder på, at denne viden muligvis er ældre end videnskaben anerkender. Lærde kredse kan have kendt til universets dybere strukturer længe før moderne videnskab genopdagede disse universelle sandheder. Alt, fra de mindste partikler til de største galakser, vibrerer med sin egen unikke frekvens, hvilket viser, at universets naturlige tilstand er konstant forandring og transformation.

Ligesom universet, er dit liv og dine erfaringer også i konstant forandring, aldrig i fuldstændig stilstand.

En grundlæggende indsigt her er, at forandring er en uundgåelig del af livet. At anerkende, at intet er statisk, hjælper dig med at acceptere forandringer i dit eget liv – både de positive og de negative. Det kan føre til en større følelse af ro og mindre modstand mod livets uundgåelige op- og nedture.

Forståelsen af, at alt er i konstant bevægelse, opfordrer dig til at værdsætte nuet mere. Mindfulness-praksis, som fokuserer på at være fuldt til stede i øjeblikket, understøttes af denne erkendelse. Det hjælper dig med at slippe fokus på fortiden, som du ikke kan ændre, og fremtiden, som du ikke kan forudsige.

Tanken om, at alt vibrerer, kan også lede til en dybere forståelse af, hvordan du interagerer med verden omkring dig. Dine tanker, følelser og handlinger udsender også en form for ‘vibration’ eller energi, som kan påvirke dine oplevelser og relationer. At du ved dette, kan motivere dig til at kultivere mere positive tanker og holdninger. Det er i hvert fald hvad denne indsigt har gjort for mig.

Erkendelsen af, at alt er i bevægelse, har gjort mig mere fleksibel og styrket min tilpasningsevne. Ved at være åbne for forandring og tilpasse dig nye situationer, kan du navigere i livet mere effektivt og med større ro.

PRAKTISK ANVENDELSE AF VIBRATIONS-PRINCIPPET

Hvad kan du bruge denne indsigt til? At have ’en højere frekvens’ associeres ofte med positive følelser som medfølelse, påskønnelse, taknemmelighed og omsorg. Ved at kultivere disse følelser, kan du hæve din vibration og dermed nærme dig en mere oplyst tilstand. Praksisser som meditation, yoga, mindfulness, og andre former for personlig refleksion og selvudvikling hjælpe med at hæve din frekvens. Meditation fremmer ro, indre fred, og en følelse af dyb forbindelse med det større hele.

Bliv derfor bevidst om, at dit liv er i konstant forandring. Det er naturens lov. Holder du krampagtigt fast i det stagnerede, eller bevæger du dig med livets flod af energi? Hvor er du på frekvensskalaen? Er du energi eller tungt stof?

Ved at være mindfuldt til stede kan du hæve din frekvens. Du kan blive mere afstemt med universets vibrationer, hvad enten det er i meditation, musik eller naturen. Du kan med en højere frekvens surfe på livets flod af foranderlighed, og gøre den til din kilde til styrke og resiliens.

Medfølelse, påskønnelse, taknemmelighed og omsorg er den kode, der hæver din frekvens.
Via denne guidede meditation kan du øve dig i at hæve din frekvens.

4. POLARITETS-PRINCIPPET

“Alt har sin modsætning. Varme og kulde er det samme fænomen, men på forskellige grader.”

Denne tanke reflekterer ideen om dualitet, som er fundamental i mange filosofiske, religiøse og videnskabelige traditioner. Dualitet betyder, at virkeligheden består af modsætninger. Alt i universet eksisterer i modsætninger – lys og mørke, varmt og koldt, op og ned. Disse modsætninger er ikke blot adskilte og modsatte fænomener, men eksisterer i en samlet helhed.

For eksempel er varme og kulde ikke forskelligt, men snarere udtryk for forskellige niveauer af energi. Varme er udtryk for en højere energitilstand (højere molekylær bevægelse), mens kulde er en lavere energitilstand (mindre molekylær bevægelse). Så varme og kulde er egentlig ikke modsætninger, men snarere punkter i hver sin ende af en skala.

PRAKTISK ANVENDELSE AF POLARITETS-PRINCIPPET

Hvad kan du lære af dette? Jo – hvad der betragtes som varmt i én sammenhæng, kan betragtes som koldt i en anden. Hvad der kan betragtes som trist i én sammenhæng, kan betragtes som muntert i en anden sammenhæng. Dette understreger, at mange af dine kategoriseringer af din oplevelse af den såkaldte ”virkelighed” er baseret på dine overbevisninger og indre sindstilstande. Ikke virkeligheden selv. Virkeligheden er altid en fortolkning i dit sind.

Du kan dermed bruge princippet til at forstå konflikter og modsætninger. Ved at forstå, at modsætninger ofte er relative og del af et større hele, kan du opnå en dybere forståelse og måske endda Indre RO i Ydre Kaos.

Når du oplever ekstremer i følelser eller situationer, vrede, glæde, godt, ondt, så husk, at de er to sider af samme grundlæggende substans. Uden mørke ville du ikke kunne påskønne lys. Uden kulde ville du ikke forstå varme. Når du føler dig tiltrukket af ét yderpunkt så forsøg at find balance. For eksempel, hvis du føler dig overvældet, tag dig tid til at slappe af og kom i kontakt med vejrtrækningen og din krop. Hvis du føler dig trist, så motivér dig selv med en gåtur og bevægelse. Søg balance og find midtpunktet mellem ekstremerne. Dette er hvad de gamle mestre kaldte mental alkymi. At kunne kontrollere sin hjernekemi og selv skabe sin virkelighed med mentale ressourcer.

Mindfulness kan lære dig at observere ekstremer uden at du behøver at identificerer dig med dem. Du kan observere dem og trække vejret med dem uden at blive dem, og dermed leve i bedre harmoni med livets op- og nedture.

5. RYTME-PRINCIPPET

”Alt har en rytme eller en cyklus, ligesom tidevandet.”

Dette princip afspejler et universelt princip, der kan observeres på mange niveauer i naturen og i menneskelige erfaringer. Naturen er fyldt med eksempler på såkaldt cykliske mønstre: mønstre der gentager sig.

Tidevandet er et tydeligt eksempel drevet af månens og solens tyngdekræfter. Årstiderne skifter og selv de biologiske processer som celledeling og livscyklusser hos planter og dyr. På et kosmisk plan observerer vi også cykliske mønstre, som planeternes baner omkring solen og galaksers rotation.

I en gammel bog fra 1908 – The Kyballion – der udforsker hermetiske principper og filosofier, bruges billedet af et penduls svingning til at illustrere princippet om rytme. Et pendul der bevæger sig frem og tilbage mellem to ekstremer. To poler.

I dit liv kan dette opleves som en cyklus af gode og dårlige tider. Ligesom et pendul, der når det ene yderpunkt, uundgåeligt begynder at bevæge sig tilbage mod det andet, skifter livets omstændigheder mellem perioder med lykke og udfordringer.

“The Kybalion” foreslår, at selvom pendulet svinger, forbliver dets ankerpunkt – det punkt, hvorfra det svinger – stabilt. Det kan symbolisere vigtigheden af at finde en indre balance eller et centrum af ro, uafhængigt af de eksterne svingninger.

En del af den hermetiske visdom indebærer at forstå disse naturlige rytmer og lære at arbejde med dem snarere end imod dem. At finde måder at stige over svingningerne, så så du ikke bliver så stærkt påvirket af dem. Ved at blive bevidst om livets cykliske natur kan du bedre forberede dig på og håndtere forandring og usikkerhed.

PRAKTISK ANVENDELSE AF RYTME-PRINCIPPET

Bliv bevidst om de naturlige rytmer i livet (arbejde/hvile, søvn/vågenhed, årstiderne). Planlæg dit liv i harmoni med disse rytmer i stedet for at kæmpe imod dem.

Mindfulness lærer dig at leve i harmoni med livets naturlige cyklusser. At være opmærksom på disse rytmer – hvad enten de er daglige, sæsonmæssige eller livsfaser – hjælper dig med at flyde med dem i stedet for at modstå og bekæmpe dem.

6. ÅRSAGS-PRINCIPPET

”Intet sker ved en tilfældighed; alt har en årsag.”

Inden for rammerne af hermetisk filosofi er tanken om, at intet sker ved en tilfældighed, dybt forankret i en opfattelse af universet som et finjusteret, sammenhængende system, hvor alt er forbundet. Denne filosofi fremhæver, at hvert fænomen, hver begivenhed og hvert aspekt af din virkelighed er et resultat af specifikke årsager og forbindelser, selvom disse måske ikke umiddelbart er åbenlyse.

I dette verdenssyn betragtes dine handlinger og tanker ikke som isolerede eller selvstændige; de er snarere integrerede dele af et større netværk af årsag og virkning. Hver tanke du tænker, hvert ord du udtaler, og hver handling du udfører sender krusninger gennem dette netværk, påvirker det omkringliggende miljø og bidrager til den kollektive virkelighed.

PRAKTISK ANVENDELSE AF ÅRSAGS-PRINCIPPET

Overvej dine handlinger omhyggeligt, da hver handling igangsætter en kædereaktion. Vær opmærksom på konsekvenserne af din adfærd. Før du træffer en beslutning, overvej de mulige resultater. Øv dig i at tage ansvar for dine handlinger og deres indvirkning på andre.

Mindfulness gør dig mere bevidst om dine handlinger og deres påvirkning. Du øves i at være velovervejet, at blive bevidste om dine handlinger og til at tage ansvar for deres påvirkning af dine omgivelser.

7. KØNS-PRINCIPPET

”Det maskuline og det feminine findes i alt.”

Disse energier skal arbejde sammen for at skabe balance. I østlige filosofier, specielt taoismen, er konceptet af Yin (feminin) og Yang (maskulin) essentielt. Yin repræsenterer passive, modtagelige, og indadvendte kvaliteter, mens Yang repræsenterer aktive, udadvendte, og ekspansive kvaliteter. Disse to kræfter ses som fundamentale til universets dynamik og skal være i balance for at opnå harmoni.

Carl Jung videreudviklede denne tankegang med sin teori om arketyper i det kollektive ubevidste, hvilket inkluderede det maskuline og det feminine som grundlæggende aspekter af menneskelig psykologi. Ifølge Jung har hver person, uanset køn, både maskuline og feminine elementer i deres psyke. Han argumenterede for, at en fuldt udviklet, balanceret personlighed kræver, at du anerkender og integrerer begge disse aspekter i dig selv. Det betyder, at udviklingen af dine personlige og åndelige egenskaber indebærer at du kan skabe harmoni og balance mellem disse maskuline og feminine energier.

PRAKTISK ANVENDELSE AF KØNS-PRINCIPPET

Genkend både de maskuline (rationelle, aktive) og de feminine (intuitive, kreative) aspekter af dig selv. Bliv bevidst om at balancere disse energier i dit personlige og professionelle liv.

I mindfulness-træningen øver du at omfavne både logik og intuition, handling og refleksion, og at kropsliggøre princippet om at balancere disse energier.

KONKLUSION

Jeg håber, at du stadig er med! Lad os sammen opsummere hvad vi har opdaget sammen.

Som en konklusion på alle disse gamle esoteriske filosofier og deres relevans for det moderne liv, som vi alle lever, står det klart, at de gamle visdomstraditioner stadig har meget at tilbyde os i nutiden.

Ved at udforske, forstå og integrere disse tidløse principper – fra anerkendelsen af at dine oplevelser er subjektive fortolkninger i sindet, til forståelsen af at universet er i evig bevægelse og forandring via rytme og vibration – kan du opnå en dybere forståelse af både dig selv og den verden, du lever i.

Du motiveres til at indse, at du har langt større indre kraft til at skabe det liv, som du drømmer om, ved at fokusere din opmærksomhed på, hvad du ønsker dig frem for, hvad du ikke ønsker dig.

Mindfulness er som en bro, der forbinder denne gamle visdom med dit hverdagsliv, hvilket gør det muligt for dig at leve mere bevidst, harmonisk og afbalanceret. Denne rejse mod dybere selvindsigt og universel forståelse er ikke blot en rute til din Mulighedsvej, men også en rute til at helbrede og forbinde vores fragmenterede verden.

Tak for din opmærksomhed.

Copyright Morten Bonde, 2023

1. MENTALISME-PRINCIPPET
”Alt, hvad du oplever i dit liv, er fortolkninger i sindet. Dine tanker og overbevisninger former din virkelighed.”
2. SAMMENHÆNGS-PRINCIPPET
“Som ovenfor, således nedenfor. Som indeni, således udenfor.”
3. VIBRATIONS-PRINCIPPET
”Alt i universet vibrerer og bevæger sig. Intet er i ro. Intet er fast eller stille. Alt er enten på vej til eller fra noget.”
4. POLARITETS-PRINCIPPET
“Alt har sin modsætning. Varme og kulde er det samme fænomen, men på forskellige grader.”
5. RYTME-PRINCIPPET
”Alt har en rytme eller en cyklus, ligesom tidevandet.”
6. ÅRSAGS-PRINCIPPET
”Intet sker ved en tilfældighed; alt har en årsag.”
7. KØNS-PRINCIPPET
”Det maskuline og det feminine findes i alt.”
Scroll to Top

Få besked når der er nyt

Oplys dit navn og email og hold dig opdateret når der sker nyt på bloggen

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.