Vent ikke på fremtidens komme

21. maj 2021

See English version below

”Til trods for blindhed vil jeg leve et glad liv og se dets muligheder frem for dets begrænsninger”

I 2017 definerede jeg dette mål for mit liv. Det startede en proces der resulterede i bogen Dømt blind – Hva’ så? og hundredevis af foredrag i ind- og udland.

Lad mig gøre status for hvad jeg har lært af denne rejse fra Håbløshedsgade til Mulighedsvej?

At søge efter glæden og det gode liv i fremtiden, når vi har opnået dit og overkommet dat, er en kæmpe illusion. Vi søger glæden og det gode liv i tid og rum, og undrer og frustreres over, at det aldrig helt dukker op, som vi havde forestillet os. Det udfylder aldrig helt det hul, vi havde håbet det skulle udfylde

Jeg har opdaget dette:

Glæden og det gode liv findes ikke i tid og rum!

Glæden og det gode liv findes kun NU og kun inden i os. Hvis vi ikke kan se det NU – inden i os – vil vi blive ved med at søge efter det i tid og rum og overse, at NU er det eneste tidspunkt, vi kan finde glæden. Hvis vi altid skaber punkter i fremtiden, hvor glæden forhåbentligt dukker op, på grund af dit og dat, så vil den glæde aldrig fylde os op, for den vil være flygtig og hurtigt passeret.

Lad mig derfor sige dette:

Jo mere vi kan være opmærksomme på det NU, som er her NU, jo mere vil vi opdage, at der aldrig eksisterer andet. Det er kun NU, at vi kan opleve den glæde vi søger. Fremtiden er jo kun en tanke, som vi skaber i sindet. Fortiden er et minde, som vi lagrer i kroppen. Fortiden og fremtiden eksisterer kun, fordi vi har fantasi og hukommelse. Hvis vi mennesker ikke havde fantasi eller hukommelse, så ville der kun eksistere NU.

Prøv at forestil dig, at du lige nu glemte fortid og fremtid og din identitet. De eksisterer ikke længere. Ville du så måske opdage, at du trækker vejret, dufter foråret, føler regndråberne, mærker vinden, mærker dit indre liv? Befriet for tiden og din selvskabte identitet med alle dens problemer, tror du så, at du vil opdage, at livets mirakel er LIGE NU, og at det aldrig kan være på et andet tidspunkt? Og at det er lige nu, at du kan skabe den glæde du søger? I lige præcis dette øjeblik og alle de efterfølgende. Med din taknemmelighed og glæde for at være her lige NU.

Det er hvad jeg oplever, når jeg lever et mindfuldt liv. Jeg bliver taknemmelig for det der er. JEG ER!

Det er mit nye mål for mit liv. At blive mere og mere opmærksom på NU og mindre opmærksom på TID.

Glæden kan ikke findes i fremtiden, når du har opnået dit og dat – den findes kun lige NU og det er dig, der skaber den. NU.

www.mortenbonde.dk

Foto: Pixabay

 

Don’t wait for the future to come

“Despite blindness, I want to live a happy life and see its possibilities rather than its limitations.”

In 2017, I defined this goal for my life. It started a process that resulted in the book Sentenced to Blindness – Now What? and hundreds of lectures in Denmark and abroad.

Let me summarize what I have learned from this journey from Hopelessness Street to Possibility Road?

Searching for happiness and the good life in the future when we have achieved this and overcome that is a huge illusion. We seek happiness and the good life in time and space and ponder and get frustrated that it never quite appears as we had wished. It never quite fills the hole we had hoped it would fill.

I have discovered this: Happiness and the good life don’t exist in time and space!

Happiness and the good life only exist NOW and only within us. If we can’t see it NOW – within us – we will keep searching for it in time and space and overlook that NOW is the only time we can find happiness. If we always create points in the future where happiness hopefully will pop up, because of this and that, then that happiness will never fill us up, for it will be fleeting and quickly passed.

Let me therefore say this:

The more we can be aware of the NOW that is here NOW, the more we will discover that nothing else ever exists. It is only NOW that we can experience the happiness we seek. The future is only a thought that we create in the mind. The past is a memory that we store in the body. The past and the future exist only because we have imagination and memory. If we humans did not have imagination or memory, then only NOW would exist.

Try to imagine that right now you forgot past and future and your identity. They no longer exist. Would you then perhaps discover that you breathe, smell the spring, feel the raindrops, feel the wind, feel your inner life? Liberated from time and your self-created identity with all its problems, do you then think that you will discover that the miracle of life is RIGHT NOW and that it can never be at another time? And that it can only be right now that you can create the happiness you seek? In exactly this moment and all the subsequent. With your gratitude and happiness of being here RIGHT NOW.

That’s what I experience when I live a mindful life. I become grateful for what is. I AM!

So It’s my new goal for my life. To become more and more aware of NOW and less aware of TIME. Happiness can’t be found in the future once you have achieved this and that – it only exists NOW and you create it. NOW.

www.mortenbonde.dk

Scroll to Top

Få besked når der er nyt

Oplys dit navn og email og hold dig opdateret når der sker nyt på bloggen

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.